თეზაურუსიl

Libel

წერილობითი სარჩელი, სასარჩელო განცხადება, ცილისწამება, დიფამაცია.

კომენტარები: