თეზაურუსიl

Linguistic Determinism

ლინგვისტური დეტერმინიზმი. დაშვება, რომ კულტურის ენა განსაზღვრავს სამყაროს აღქმას და მასზე წარმოდგენას. 

კომენტარები: