თეზაურუსიl

Lingustics

ლინგვისტიკა, ენათმეცნიერება. მეცნიერება ენის შესახებ. დიაქრონული, ანუ ისტორიული ენათმეცნიერება შეისწავლის, როგორ იცვლება ენა დროში; სინქრონული ენათმეცნიერება შეისაწავლის ენის სტატუსსა და მდგომარეობას ნებისმიერ მოცემულ მომენტში; ზოგადი ენათმეცნიერება აყალიბებს და ამკვიდრებს პრინციპებს, რომლებიც ზოგადია ყველა ენისთვის. აღწერითი ენათმეცნიერება სწავლობს სპეციფიკური, კონკრეტული ენის მახასიათებლების ანალიზს; კონტრასტული ენათმეცნიერების შესწავლის საგანია განსხვავებები სხვადასხვა ენებსა და ენობრივ ჯგუფებს შორის, შედარებითი ლინგვისტიკა კონცენტრირებულია ენებს შორის საერთო მახასიათებლებზე.

კომენტარები: