თეზაურუსიl

Link

ბმული. კავშირი, ბმა ორ ჰიპერტექსტურ ობიექტს შორის, ვებზე ნავიგაციის გაადვილების მიზნით

კომენტარები: