თეზაურუსიl

Locution|locutionary

მეტყველებითი აქტი. დანაწევრებული ბგერების წარმოთქმა ენაში დამკვიდრებული წესების შესაბამისად.

კომენტარები: