თეზაურუსიl

Login

სისტემაში შესვლა. მომხმარებლის ვალიდაციის პროცესი კომპიუტერულ სისტემებში, მათ შორის: ელექტრონულ ფოსტაში, სოციალურ თუ კორპორაციულ ქსელებში. შესვლის პროცესი მოიცავს მომხმარებლის მიერ ვალიდური სახელისა და პაროლის შეყვანას სპეციალურად გამოყოფილ გრაფებში კომპიუტერულ რესურსებზე ხელმისაწვდომად. 

კომენტარები: