თეზაურუსიl

Logos

ლოგოსი. სიტყვის რაციონალური ძალა სამყაროს ასახსნელად.

კომენტარები: