ლექსიკონიl

lost cause

წაგებული საქმე

 

Insisting on even these minimum conditions may look like a lost cause - ამ მინიმალური პირობების მოთხოვნაც კი შეიძლება წაგებულ საქმედ მოჩანდეს [The Economist, “Business as usual - no thanks”]

კომენტარები: