თეზაურუსიn

Narration

ნარაცია, თხრობა, მოთხრობა აღწერა, დიქტორის ტექსტი ფილმში, ავტორისეული რემარკა დრამატურგიულ ნაწარმოებში. კომუნიკატივისტიკაში ნარაცია არის შუალედური, გარდამავალი ეტაპი "ნედლ ინფორმაციასა" და მწყობრად აგებულ დისკურსს, ტექსტს შორის.

კომენტარები: