თეზაურუსიn

Narrative: Kernel and Satellite

ნარატივი: ბირთვი და თანამგზავრი. ნარატივის ბირთვს წარმოადგენს მოვლენა, რომელიც გადამწყეტია ამბის განვითარებისთვის, თანამგზავრს კი - დეტალები, რომლებიც თხრობას გარკვეული ელემენტებით ამდიდრებენ, მაგრამ ამბის ქარგის განვითარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ენიჭებათ (Seymour Chatman, 1978).

კომენტარები: