თეზაურუსიn

Narrowcasting

ინფორმაციის გაგზავნა აბონენეტების ვიწრო წრისთვის.

კომენტარები: