ლექსიკონიn

near-term

უახლოესი, მოკლევადიანი

 

One of Georgia's top experts on Caucasus affairs, sees the near-term outlook for improving relations as "hopeless." - კავკასიის საკითხებში ერთ-ერთ წამყვან ქართველ ექსპერტს მიაჩნია, რომ ურთიერთობების გაუმჯობესების უახლოესი პერსპექტივა არ არსებობს [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“]

კომენტარები: