თეზაურუსიn

Neoligism

ნეოლოგიზმი. ახალი სიტყვის გამოგონება და მოხმარებაში დამკვიდრება, ან ძველი სიტყვისთვის ახალი მნიშვნელობის მინიჭება.

კომენტარები: