თეზაურუსიn

netiquette

ნეტიკეტი. ტექნიკური ჟარგონი, აღნიშნავს ელექტრონულ ქსელში მოქცევის წესებს

კომენტარები: