თეზაურუსიn

Netnography

ნეტნოგრაფია. ეთნოგრაფიული კვლევის ნაირსახეობა, ფორმა, რომელიც შეისწავლის ინტერნეტის გავლენას თანამედროვე საზოგადოებაზე. წარმოებულია "ნეტისა" და "ეთნოგრაფიის" შეერთების გზით.

კომენტარები: