თეზაურუსიn

Network

ქსელი. ურთიერთდაკავშირებული საკომუნიკაციო არხების ერთობლიობა, რომელშიც მრავალი ერთეული და მრავალი ინდივიდუალური თუ ჯგუფური მომხმარებელია ჩართული.

კომენტარები: