თეზაურუსიn

News Agencies

საინფორმაციო სააგენტოები. მედიაინსტიტუციები, რომლებიც ოპერატიულად მოიპოვებენ, ამუშავებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას.

კომენტარები: