თეზაურუსიn

News Elements: breaking, explanatory, deep background

ინფორმაციის ელემენტები: ელვა ახალი ამბავი, განმარტებითი ახალი ამბავი, საფუძვლიანი ახალი ამბავი. ელვა ახალი ამბის კატეგორიას განეკუთვნებიან ახალი ამბები, რომლებიც ასახავენ ახლად მომხდარ დრამატულ მოვლენას და ვიზუალურად და ტექსტობრივად ყურადღებას იპყრობენ; განმარტებითი ახალი ამბავი დისკურსული თვალსაზრისით წარმოადგენს კორესპონდენციას, რომელიც სიახლეზე მეტად ორიენტირებულია ფაქტის, მოვლენის ანალიზის რომელიმე ასპექტზე; საფუძვლიანი ახალი ამბავი არის ინფორმაცია, რომელიც ფაქტს ან მოვლენას "ფესვებამდე" მიჰყვება,

კომენტარები: