თეზაურუსიn

Newspaper

გაზეთი, ბეჭდური მედიის უპირველესი და უძველესი ტიპი. გაზეთები დასაბამს მეჩვიდმეტე საუკუნის დასაწყისიდან იღებენ. თავდაპირველად გამოიცემოდა არარეგულარული, ანუ დადგენილი პერიოდულობის უქონელი ცალკეული ფურცლები. ისტორიამ სემოინახა პირველი გაზეთების სახელწოდებები და მათი ცალკეული ეგზემპლარები: Relation, Coranto, Diurnall, Mercury, The Publick Intelligencer და სხვა.

კომენტარები: