თეზაურუსიn

Non-verbal behaviour: repertoire

არავერბალური ქცევა: რეპერტუარი. ამერიკელი ავტორების: პოლ ენკმანისა და უოლის ვ. ფრაიზერის (1969) კალსიფიკაციით, არავერბალური ქცევების რეპერტუარი ხუთ კატეგორიას მოიცავს: 1) ემბლემური ქცევა (მაგალითად, თითით მიხმობა თავისკენ); 2) ილუტრაციული ქცევა (სიტყვის მნიშვნელობის გაძლიერება ჟესტებით); 3) აფექტის გამომხატველი ქცევა (თავში ხელის წაშენა, გულზე ხელის მიდება, ლოყის ხოკვა და სხვა); 4) რეგულატორული ქცევა (სხვა ადამიანის წახლისება ან მართვა ჟესტებით); 5) ადაპტაციური ქცევა (გარემოსთან შეგუებისას ბეჭდის ტრიალი თითზე და სხვა).

კომენტარები: