თეზაურუსიn

Non-verbal vocalization

არავერბალური ვოკალიზაცია. ბგერები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი და საყოველთაოდ გასაგები ინფორმაცია გადააქვთ.

კომენტარები: