თეზაურუსიn

Norms

ნორმები. გაზაირებული ქცევითი სტანდარტები ან მოლოდინები კონკრეტული სოციალური ჯგუფის ან საზოგადოების წიაღში.

კომენტარები: