ლექსიკონიn

nothing to do with

(რაღაცასთან) არაფერი საერთოს არქონა

 

More important, even if the brave demonstrators in Tunisia or Egypt or elsewhere do succeed in permanently overthrowing their dictators, their prospects for lasting freedom have nothing to do with rhetorical support from Washington - რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, მამაცმა დემონსტრანტებმა ტუნისსა და ეგვიპტეში (ან კიდევ სადმე სხვაგან) საკუთარი დიქტატორების პერმანენტულ დამხობაში წარმატებას რომც მიაღწიონ, უფრო ხანგრძლივ თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მათ პერსპექტივას ვაშინგტონის სიტყვიერ მხარდაჭერასთან საერთო არაფერი აქვს [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: