თეზაურუსიo

Obsolescence

მოძველება, გაქრობა. წარსულში ჩამოყალიბებული და დამკვიდრებული კულტურული აქტივობების, ქცევითი ნორმების, ლექსიკური ერთეულების მოძველება და ხმარებიდან ამოღება

კომენტარები: