ორგანიზაციაo

Office for Democratic Institutions and Human Rights [ODIHR]

დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი

 

ეუთოს ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომლის ფუნქციებში შედის ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლების უზრუნველყოფა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება და დაცვა. მისი შტაბ-ბინა ვარშავაშია.

ოფისი ამოქმედდა 1990 წელს, როგორც თავისუფალი არჩევნების ბიურო.

ოფისის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფუნქცია წევრ-ქვეყნებში არჩევნების პროცესზე დაკვირვებაა.

კომენტარები: