თეზაურუსიo

One person, one vote

ერთი ამომრჩეველი – ერთი ხმა. საარჩევნო პრინციპი, რომლის ძალითაც თითოეული ამომრჩევლის ხმას თანაბარი წონა ენიჭება განმსაზღვრელი რეპრეზენტაციისას. პირველად ეს პრინციპი გამოითქვა 1964 წელს, სასამართლო გადაწყვეტილებაში საქმეზე რეინოლდსი სიმსის წინააღმდეგ.

კომენტარები: