თეზაურუსიo

One-step flow model of communication

კომუნიკაციის ერთსაფეხურიანი ნაკადის მოდელი. ეს მოდელი უგულებელჰყოფს საზოგადოებრივი აზრის ლიდერის როლს საკომუნიკაციო ნაკადში და წარმოადგენს ხედვას, რომ კომუნიკაციის პროცესში მასმედია უშუალოდ მიმართავს მასობრივ აუდიტორიას.

კომენტარები: