თეზაურუსიo

Open Text

ღია ტექსტი. იტალიელი სემიოლოგის, უმბერტო ეკოს კლასიფიკაციით, ღია ეწოდება ტექსტს, რომელიც მიმღები აუდიტორიის მხრიდან იძლევა მნიშვნელობითი პოტენციალის ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას.

კომენტარები: