თეზაურუსიo

Opus

ოპუსი. ნაწარმოები, ნაშრომი (ლათინურად). 

კომენტარები: