თეზაურუსიo

Oral Culture

ზეპირი კულტურა. კულტურა, რომელშიც კომუნიკაციის პროცესი, ძირითდად, ზეპირად ხორციელდება.

კომენტარები: