თეზაურუსიo

Organization Cultures

ორგანიზაციის კულტურა. სხვადასხვა კულტურული ნორმებისა და ღირებულებების ნაკრები, რომელიც ბიზნესორგანიზაციის წიაღშია მიღებული და აღიარებული. ფენომენი "ორგანიზაციის კულტურა" აერთიანებს: ძალაუფლების კულტურას, როლურ კულტურას, ამოცანის კულტურას და პიროვნების კულტურას.

კომენტარები: