თეზაურუსიo

Orientalism

ორიენტალიზმი. ევროპულ კულტურებში დამკვიდრებული აზიის სტერეოტიპული სახე და ხატი.

კომენტარები: