ლექსიკონიo

outside world

გარესამყარო

 

EU still has deliverables, as far as the outside world is concerned - free trade, visa-free travel, aid - ევროკავშირს ჯერ კიდევ აქვს მიღწევები, რამდენადაც გარესამყარო ამით დაინტერესებულია – თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო გადაადგილებები, ჰუმანიტარული დახმარება [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: