თეზაურუსიs

S-IV-R Model of Communication

კომუნიკაციის მოდელი, რომელიც სპეციფიკური წყობით გამოხატავს ურთიერთმიმართებას სტიმულსა და მასზე რეაქციას შორის კომუნიკაციის პროცესში. S არის სტიმული, R - სტიმულზე რეაქცია, ხოლო IV (Intervening Variable) წარმოადგენს ე.წ. გავლენის ცვლადს, რომელიც მრავალგვარი შეიძლება იყოს, საკომუნიკაციო პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე: ხმაური (ტექნიკური თუ სემანტიკური), მოტივაციის ან კონცენტრაციის ნაკლებობა, პირადი პრობლემები და სხვა ადამიანების გავლენა. გავლენის ცვლადი განაპირობებს სტიმულზე რეაქციის ბუნებას, ფორმას, ეფექტურობას.

კომენტარები: