თეზაურუსიs

Salience

საყურადღებო შეტყობინება, აქცენტი შეტყობინებაში ან მისი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაწილი. მიმღები პირი ან მიმღები აუდიტორია თანაბარი ყურადღებით არ ეკიდება ყველა შეტყობინებას ან შეტყობინების ყველა ნაწილსა თუ ასპექტს. ის, რის მიმართაც მიმღები უფრო მეტი ყურადღებით არის განწყობილი შეტყობინების შინაარსსა და მნიშვნელობაში, განპირობებულია ან მიმღების ცხოვრებისეული გამოცდილებით, ან მისი ღირებულებებითა და ინტერესებით.

კომენტარები: