თეზაურუსიs

Sapir-Whorf Linguistic Relativity Hypothesis

საპირ-უორფის ლინგვისტური ფარდობითობის ჰიპოთეზა. ორი გამოჩენილი ენათმეცნიერის, ედუარდ საპირისა (1884-1939) და ბენჯამინ ლი უორფის (1897-1941) დაშვებით, კონკრეტულ კულტურაში გამოყენებული ენობრივი სტრუქტურები განაპირობებენ აზროვნების წესსა და კულტურის ყალიბებს.

კომენტარები: