თეზაურუსიs

Secondary Analysis

მეორადი ანალიზი. წინარე კვლევებისას, მკვლევრის ან კვლევითი ორგანიზაციების მიერ შეგროვებული მონაცემების გამოყენება ახალ, ორიგინალურ კვლევაში.

კომენტარები: