თეზაურუსიs

Selective Perception

შერჩევით აღქმა. შეტყობინების ან მისი ნაწილის აღქმა არსებული ატიტუდების, დამოკიდებულებების, ღირებულებების გავლენით. ადამიანის თვისება, უგულებელჰყოს ან მცდარი ინტერპრეტაცია გაუწიოს იმგვარ შეტყობინებას ან შეტყობინების ნაწილს, რომელიც ეწინააღმდეგება მის ღირებულებებს ან მოლოდინებს.

კომენტარები: