ლექსიკონიs

self-aggrandizing

თვითგანდიდება

 

His moves … have been uneven and self-aggrandizing, and have increasingly suggested a canny autocrat bending the trappings of democracy … to his own purposes - მისი ქმედებები ... არათანმიმდევრული და თვითგანდიდებისკენ მიმართული იყო და იგი სულ უფრო და უფრო ემსგავსებოდა მოქნილ დიდქტატორს, რომელიც დემოკრატიის ატრიბუტებს ... საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს [The New Yorker, Wendell Steavenson, "Georgia: The President and The Oligarch"]

კომენტარები: