თეზაურუსიs

Self-concept

თვითობის ცნება, თვითკონცეპტი. ადამიანის წარმოდგენა საკუთარი თავის, როგორც ერთი მთლიანის, შესახებ.

კომენტარები: