თეზაურუსიs

Self-disclosure

გულახდილი თვითწარმოჩენა. პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანები - ვერბალურად ან არავერბალურად - გადასცემენ თანამოსაუბრეებს ახალ ინფორმაციას საკუთარი თავის შესახებ.

კომენტარები: