თეზაურუსიs

Self-monitoring

თვითდაკვირვება, თვითმონიტორინგი, თვითკონტროლი. ტერმინი აღნიშნავს მგრძნობელობის იმ ხარისხს, რომლითაც ინდივიდს შეუძლია, გააკონტროლოს თავისი ქცევა განსაზღვრულ სოციალურ სიტუაციაში, ამ სიტუაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

კომენტარები: