ლექსიკონიs

self-sufficiency

დამოუკიდებლობა, თვითკმარობა, ავტონომიურობა

 

They are pursuing a policy of “local integration”: transferring property ownership, ensuring equal access to services and encouraging self-sufficiency rather than dependency on the state - ისინი „ადგილობრივი ინტეგრაციის“ პოლიტიკას ახორციელებენ, რაც ითვალისწინებს: საკუთრების უფლების გადაცემას, მომსახურებასთან თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და სახელმწიფოზე დამოკიდებულების ნაცვლად ავტონომიურობის წახალისებას [The Economist, „Displaced and disgruntled in Georgia“]

კომენტარები: