თეზაურუსიs

Semantic Differential

სემანტიკური დიფერენციალი. ბინარულად საპირისპირო განსხვავებები მნიშვნელობებში, რომლებიც მედიურ შინაარსშია გამოხატული. კოეფიციენტების შკალა, რომელიც შედგება ორ ბიპოლარულ ზედსართავს შორის განთავსებული შვიდი საფეხურისგან, რომლებიც ერთი თვისების მეორეში გარდამავალ საფეხურებს გამოხატავენ. მაგალითად: კარგი - - - - - - - ცუდი.

კომენტარები: