თეზაურუსიs

Semantics

სემანტიკა. ენათმეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის ენის მნიშვნელობებს. სემანტიკის ქვედარგია ეტიმოლოგია, რომელიც სწავლობს სიტყვების ფორმებისა და მნიშვნელობების წარმოშობას. სემანტიკას უწოდებენ ცვლილებების შემსწავლელ მეცნიერებას, რადგან ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი კვლევები სემანტიკაში ეძღვნება ცალკეული სიტყვების, გამოთქმების მნიშვნელობების ხმარების კონტექსტის შესწავლას, მის ისტორიულ, სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს და მათში მომხდარ ცვლილებებს.

კომენტარები: