თეზაურუსიs

Semiology \ Semiotics

სემიოლოგია/სემიოტიკა. მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნიშანთა სისტემებს და მათ როლს მნიშვნელობების შექმნაში.

კომენტარები: