თეზაურუსიs

Semiotic Plane

სემიოტიკური პლანი. ნარატივის იმ პლანს, რომელშიც წარმოჩენილია ნარატივის ერთეულის მნიშვნელობა, სემიოტიკური ეწოდება.

კომენტარები: