თეზაურუსიs

Sentence Meaning, Utterance Meaning

წინადადების მნიშვნელობა, გამონათქვამის მნიშვნელობა. წინადადების მნიშვნელობა უშუალოდ უკავშირდება წინადადების გრამატიკულ და ლექსიკურ მნიშვნელობას, მაშინ როცა გამონათქვამის მნიშვნელობა თავის თავში მოიცავს ყველა სხვა დანარჩენ, ე.წ.  "მეორად", ანუ სოციო-კულტურულ, იდეოლოგიურ და გენდერულ, მნიშვნელობებს (ჯონ ლაიენზი, 1977).

კომენტარები: