თეზაურუსიs

Serial Processing

სერიული გადამუშავება. ადამიანის მეტყველებითი უნარი, თანმიმდევრულად გადაამუშაოს გაგონილი სიტყვა ან ფრაზა.

კომენტარები: