თეზაურუსიs

Signified

აღნიშნული. ტერმინი განეკუთვნება სემიოლოგიის სფეროს. ენათმეცნიერ ფერდინანდ დე სოსიურის განმარტებით, აღნიშნული არის ის მენტალური ცნება, კონცეპტი, რომელიც გამოწვეულია ნიშნის მატერიალური სუბსტანციით, ანუ აღმნიშვნელით (იხილეთ Signifier)

კომენტარები: